Välkommen till Evia

Om oss

Vi startade som ett litet familjeföretag 2002 och har sedan dess bedrivit verksamheter med hög kvalitet och kompetens utöver det vanliga. Inriktningen har sedan starten varit att bedriva behandling grundad i kunskap kring hur beteenden kan förstås och förändras, och att bedriva den behandlingen med hög kompetens i form av läkare, psykologer, terapeuter och socionomer på plats i verksamheterna.

Med start i heldygnsvård för ungdomar har EVIA utökats med skolverksamhet, öppenvård, och terapimottagning för vuxna. EVIA sprider nu också vår kunskap och vår erfarenhet genom utbildning, handledning och utveckling för organisationer.

2022 blev verksamheterna en del av Wemind och samarbetar nu tätt med Wemind HVB.

 

 

Värdegrund

På EVIA står vi för
 

Beteendeförändring

Vi har fokus på att förstå och förändra beteenden

Våra insatser har en inlärningspsykologisk grund och vi arbetar med evidensbaserade metoder

Flexibilitet

Vi möter individens behov genom anpassningar, engagemang och uthållighet

Vi är innovativa och arbetar lösningsfokuserat

Kunskap

Utbildning och hög kompetens är nödvändigt för att använda våra metoder på ett korrekt sätt

Genom utvärdering får vi förståelse och utvecklas till det bättre

Vi både lär oss och lär ut

Utveckling

Vi är övertygade om att alla kan utvecklas och vi tar ansvar för att ständigt förbättras

Vi bidrar med kunskap och forskning inom vårt arbetsfält

Vi

Med lyhördhet, omtanke och delaktighet skapar vi en vi-känsla med kollegor, ungdomar och uppdragsgivare

Vi arbetar engagerat tillsammans mot gemensamma mål

Behandlingsteam

Gunnar Östman, Behandlingen inom EVIA verksamheter planeras, genomförs och utvärderas dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. Utöver det har EVIA ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som träffas varannan vecka för att säkerställa, utvärdera och utveckla behandlingen för samtliga verksamheter.

 

Behandlingsteamet består av:

Leg. Psykolog Karin Stolare; Föreståndare och verksamhetschef HSL EVIA HVB

Leg. psykolog,psykologspecialist, Certifierad Beteendeanalytiker (BCBA) Laura Talme; Utvecklingsansvarig/Skolchef

KBT terapeut Kent Bäcklin; Behandlingsansvarig Utsluss EVIA Mälarhöjden

Barn- & ungdomspsykiatriker Lisa Härdelin Lenerius; Medicinskt ansvarig psykiatriker

Leg. psykolog Mia Jörgensen, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden

Leg. psykolog Gjermund Glimsdal, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden

Psykolog Emliy Bacon, Behandlingsansvarig Evia öppenvård

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Gunnar Östman, Föreståndare/behandlingsansvarig Eviaskolan och Öppenvård

Behandling av personuppgifter på Evia

Evia behandlar personuppgifter dagligen för att vi ska kunna utföra våra uppdrag samt vara en ansvarstagande arbetsgivare för våra medarbetare. Det är viktigt för oss att behandlingen av personuppgifter genomförs korrekt och inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos berörda. Om det finns vidare frågor/funderingar kring hur Evia behandlar personuppgifter än det som beskrivs nedan kontakta oss på: dataskyddsombud@eviagruppen.se

Behandling av dina personuppgifter:

Evia arbetar utifrån Dataskyddsförordningens sex grundläggande krav för behandling av personuppgifter. Dessa sex grundläggande krav är:

 1. Laglighet, korrekthet och öppenhet: att personuppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt gentemot den registrerade.
 2. Ändamålsbegränsning: att personuppgifterna endast används till särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
 3. Uppgiftsminimering: att personuppgifterna är adekvata, relevanta och inte för omfattande.
 4. Korrekthet; att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade.
 5. Lagringsminimering; att personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt.
 6. Integritet och sekretess; att personuppgifter skyddas mot bland annat obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom att vida lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Grund till varför vi behandlar dina personuppgifter:

Vid behandling av personuppgifter ska det finnas minst en av följande rättsliga grunder:

 1. Rättslig förpliktelse ex, för att kunna uppfylla förpliktelser utifrån lag eller författning
 2. Avtal
 3. Intresseavvägning; när personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för aktuellt ändamål
 4. Samtycke från den registrerade

Registrerade, ändamål samt rättslig grund för behandling av personuppgifter hos Evia:

Ungdomar/klienter:

Personer som på uppdrag av uppdragsgivare har insatser inom social omsorg och/eller hälso-sjukvård inom Evias verksamheter. Uppdragen kan var pågående, avslutade eller potentiella.

Ändamål: Planera och genomföra uppdrag, bedriva vård och omsorg, dokumentera insatser, administration

Rättslig grund: Personuppgifter hanteras för att fullgöra rättslig förpliktelse enligt aktuella lagar som exempelvis Socialtjänstlagen, Hälso-och sjukvårdslagen.

Elever

Personer som är inskrivna på vår skola, det omfattar pågående, avslutade eller potentiella uppdrag.

Ändamål: Planera och genomföra uppdrag, bedriva skolhälsovård, bedriva undervisning och utfärda bevis, administration

Rättslig grund: Personuppgifter hanteras för att fullgöra ett allmänt intresse (skollagen) samt rättsligt förpliktelse

Myndighetskontakter

Uppdragsgivare och kontaktpersoner hos myndigheter som Evia har ett uppdrag från. Uppdragen kan vara pågående, avslutade eller potentiella.

Ändamål: Planera och genomföra uppdrag, administration, informations- och marknasföringssyfte

Rättslig grund: Personuppgifter hanteras enligt intresseavvägning samt fullgörande av avtal.

Medarbetare

Personer som är anställda i våra verksamheter, konsulter

Ändamål: förbereda och fullfölja avtal, administration, informationslämning/kontakt, följa lagkrav/kollektivavtal

Rättslig grund: Personuppgifter hanteras för att kunna fullgöra avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, Intresseavvägning, Samtycke

Arbetssökande

Personer som skickar in ansökningshandlingar (spontant eller till utlyst tjänst).

Ändamål: planera och fullfölja anställningsprocess, kontakt/information, följa aktuella lagar

Rättslig grund: Personuppgifter hanteras utifrån samtycke, intresseavvägning samt rättslig förpliktelse

Affärskontakter

Kontaktpersoner, leverantörer eller samarbetspartner som Evia har en affärsmässig relation med. Pågående, avslutade eller potentiella.

Ändamål: Förbereda och följa avtal, administration, informationslämning/kontakt

Rättslig grund: Personuppgifter hanteras för att Evia ska kunna fullgöra avtal

Utlämnande av dina personuppgifter:

Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag inom socialtjänsten lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav och avtal. Personuppgifter inom övriga kategorier lämnas ut följt av lagkrav, annan författning, myndighetsbeslut.

Personuppgifter behandlas av personuppgiftsbiträden som Evia tecknat personbiträdesavtal med. För mer information om Evias personuppgiftsbiträden kontakta oss på dataskyddsombud@eviagruppen.se.

Överföring till tredje land

Evia behandlar samtliga personuppgifterna inom EU och EES.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge det behövs utifrån aktuella lagkrav annars så länge det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. För mer detaljerad information kring lagring kontakta oss på dataskyddsombud@eviagruppen.se

Skydd av dina personuppgifter hos Evia

Evia har fastställda rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter i våra verksamheter så att behandlingen sker på ett tryggt och säkert sätt. Exempel på Evias dataskydd är: rättighets-och behörigshetsstyrda system, loggar över händelser i IT system, 2 stegs auktorisering.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter och om du som registrerad hos Evia vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Evias behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Evias dataskyddsombud, epost: dataskyddsombud@eviagruppen.se.

 • Rätt till tillgång
  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Evia behandlar om dig genom att skriftligt ansöka om det till Evias dataskyddsombud. Vi kan, med hänvisning till dataskyddsförordningen, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

 • Rätt till rättelse
  Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade genom att kontakta dataskyddsombudet.

 • Rätt till invändningar
  När Evia behandlar personuppgifter utifrån ex. intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Evia inte kan visa att det finns tvingande, berättigande skäl att fortsätta att behandla uppgifterna ska Evia upphöra med behandlingen.

 • Rätt till begränsning av behandling
  Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

 • Rätt till radering
  Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Evia ska kunna fullgöra sitt uppdrag/följa avtal har Evia ingen möjlighet att radera uppgifterna.

 • Rätt till dataportabilitet
  Om Evia behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis ta med uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att lämna klagomål
  Om du anser att Evias behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning eller att dina rättigheter inte respekteras kan du kontakta Evias dataskyddsombud eller vända dig till Datainspektionen.

Synpunkter och klagomål

En viktig del i EVIAs förbättrings-och utvecklingsarbete är att våra verksamheter har en välfungerande avvikelserapportering- och hantering. Ytterligare en viktig del för att våra verksamheter ska utvecklas och höja kvaliteten är att få in synpunkter och/eller klagomål på det arbete vi utför. 
Synpunkter och/eller klagomål kan lämnas till oss via mail, telefon eller brev. 
Berörd person som lämnar informationen väljer själv om denne önskar att vara anonym. 
Viktigt är att tydliggöra vilken av EVIAs verksamheter synpunkten/klagomålet gäller och om återkoppling önskas och i sådana fall hur. 
Synpunkter och/eller klagomål lämnas till EVIA via:
Telefon: se ansvarigas kontaktuppgifter för aktuell verksamhet under kontakt 
Brev: EVIA, Box 2041 12702 Skärholmen