Välkommen till Evia HVB

Evia Hvb och utsluss

EVIA HVB ökar livskvaliteten för utsatta barn och ungdomar genom trygghet, bemötande och kvalificerad behandling. Hos oss lär sig ungdomar att handskas med sina problem genom vägledning och undervisning istället för klander och disciplinåtgärder. Behandlingsteam på plats, bestående av psykolog, KBT-terapeuter och kvalificerad behandlingspersonal dygnet runt, säkerställer att EVIA HVB är en trygg plats för ungdomar, oavsett hur de klarar av världen utanför. Inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys utgör grunden för all behandling  där bemötandet är i fokus.

Evia Mälarhöjden

Målgrupp

Pojkar i åldrarna 13-19 år som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i behov av utredning.
Ofta har ungdomarna också annan psykiatrisk problematik såsom tvångssyndrom, social fobi, depression, trotssyndrom och uppförandestörning.

Behandling

Varje ungdom har en behandlingsansvarig psykolog/terapeut och en eller två kontaktpersoner som tillsammans med ungdomen planerar och genomför behandlingsinsatserna. Ungdomen träffar också EVIA HVBs psykiater regelbundet. Genom att skapa en förtroendefull och god relation till ungdomen, och en trygg miljö på boendet skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen.

Generellt är strukturen och miljön på EVIA HVB utformad så att det främjar ungdomarnas möjlighet att utvecklas mot sina mål. Förutsägbarhet i vardagen, belöningssystem för önskade beteenden, lågaffektivt bemötande från samtlig personal, och fokus på det som fungerar kännetecknar det generella behandlingsarbetet på EVIA HVB.

Specifika behandlingsinsatser som kan bli aktuella under en placering är individuell KBT-terapi, social färdighetsträning och manualbaserade program som RePulse och ART.

Behandlingsmetod

Verksamheternas behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål. Behandlingsdokumentationen är i BBIC-format.

För att kunna förändra ett beteende behöver vi först förstå dess funktion- vad det är som gör att beteendet upprepas trots sin på lång sikt negativa effekt. För att ta reda på detta samlar EVIAs psykolog, psykiater och behandlingspersonal in information genom observationer i miljön och genom samtal med ungdomen och nätverket. Även ungdomens tillgångar och egna mål utforskas. Ur denna information görs en beteendeanalys som underlag för att välja lämpliga behandlingsinterventioner vilka sammanställs i genomförandeplanen.

Nätverksarbete

EVIA HVB arbetar för att ha en tät kontakt med nätverket runt ungdomen. Det är en viktig framgångsfaktor för behandlingen att hela nätverket arbetar i en enad riktning.

Likväl som ungdomen behöver lära sig nya strategier kan anhöriga och gode män också behöva tillämpa nya strategier i att bemöta sin ungdom för en mer välfungerande relation och kommunikation. Stöd för detta får nätverket genom kontinuerlig uppföljning med ungdomens kontaktperson och behandlingsansvarig psykolog/terapeut. Föräldrar erbjuds att delta i föräldraprogrammet Komet och det kan även bli aktuellt med familjesamtal tillsammans med ungdomen.

Behandlingsteam

Behandlingen inom Evia verksamheter planeras, genomförs och utvärderas dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. Utöver det har Evia ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som träffas varannan vecka för att säkerställa, utvärdera och utveckla behandlingen för samtliga verksamheter.

 

Behandlingsteamet består av:

Leg. Psykolog Karin Stolare; Föreståndare och verksamhetschef HSL EVIA HVB

Leg. psykolog,psykologspecialist, Certifierad Beteendeanalytiker (BCBA) Laura Talme; Föreståndare/Verksamhetschef Eviaskolan och öppenvård

KBT terapeut Kent Bäcklin; Behandlingsansvarig Utsluss EVIA Mälarhöjden

Barn- & ungdomspsykiatriker Lisa Härdelin Lenerius; Medicinskt ansvarig psykiatriker

Leg. psykolog Mia Jörgensen, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden

Leg. psykolog Gjermund Glimsdal, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden

Psykolog Emliy Bacon, Behandlingsansvarig Eviaskolan och öppenvård

Utredning

EVIAs psykologer och psykiater genomför neuropsykiatriska utredningar då detta efterfrågas. Frågeställningar kan röra sig om specifika diagnoser såväl som att generellt utreda ungdomens kognitiva och adaptiva förmågor. Psykologisk testning, intervjuer med nätverket och det faktum att ungdomens fungerande kan observeras dygnet runt ger en utomordentlig grund för bedömning och vidare rekommendationer.

Kvalitetsarbete

Behandlingen planeras, genomförs och följs upp dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. EVIAs medicinska team (psykiater och sjuksköterska) följer upp och utvärderar medicinska behandlingen konintuerligt på plats i verksamheten. Utöver det har EVIA ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som kontinuerligt säkerställer, utvärderar och utvecklar behandlinginsatserna utifrån aktuell forskning och ungdomens beteendeproblematik.

Uppföljning & utvärdering av behandlingsinsatser

Behandlingsinsatserna följs upp på flera olika sätt, både på individnivå och på gruppnivå.

Funktionsnivå skattas med C-GAS vid in- och utskrivning ifrån EVIA. Dagligen följs ungdomens utveckling mot behandlingsmålen upp genom registrering av specifika målbeteenden. Individspecifika skattningsskalor som BAI, MADRS, C-Bocs och SPRS används utifrån aktuell problematik och månadsvis följs ungdomens upplevelse av sin livskvalitet upp via utvärderingsinstrumentet CORS. I slutet av vårdperioden görs en sammanställning över hur väl målen i vårdplanen är uppfyllda.

Årligen utvärderas verksamhetens behandlingsinsatser på gruppnivå genom mätning av antal placeringar som löper på eller avslutats enligt vårdplanering.

Kvalitet HVB

EVIAs system för kvalitetssäkring är uppbyggd utifrån kraven i SOSFS 2011:9 samt anpassat efter ISO 9001 och ISO 41000. EVIAs kvalitetsledningssystem omfattar verksamheternas samtliga processer och där det till varje process finns en utsedd processansvarig. I kvalitetsledningssystemet samlas verksamheternas styrda dokument som visar på hur, när, var och av vem aktiviteter ska genomföras och hur uppföljning ske för att kvalitet ska säkerställas. Kvalitetsarbetet är under ständig utveckling och förbättring där samtliga anställda är en del i detta arbete. Verksamheterna har utöver det en kvalitetsansvarig som följer upp hur verksamheterna arbetar med kvalitet och hur insatserna kan utvecklas och förbättras.

Verksamheten använder sig av PDCA modellen i det systematiska kvalitetsarbetet. Det betyder att vi planerar, utför, följer upp och förbättrar verksamhetenens kvalitet kontinuerligt.

I den årliga verksamhetsutvärderingen analyseras verksamhetens kvalitet gällande samtliga processer och där resultatet ligger till grund för kommande års utvecklingsarbete.

Vårt  kvalitetsarbete i siffror

%

86% av ungdomarna upplever att de kan vara med och påverka sin situation på Evia

%

100% av vårdnadshavare är nöjda med Evias arbete med deras barn

%

Uppdragsgivare skattar 9.5 av 10 på hur verksamheten jobbar med uppföljning och rapportering

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta Leg. psykolog Karin Stolare för en första bedömning gällande en eventuell placering i vår HVB verksamhet.