Kvalitet Eviaskolan

Kvalitet Eviaskolan

EVIAs system för kvalitetssäkring är uppbyggd utifrån aktuella krav inom branschen och kvalitetsledningssystemet omfattar verksamhetens samtliga processer. Till varje process finns en utsedd processansvarig. I kvalitetsledningssystemet samlas verksamhetens styrda dokument som visar på hur, när, var och av vem aktiviteter ska genomföras och hur uppföljning ske för att kvalitet ska säkerställas. Kvalitetsarbetet är under ständig utveckling och förbättring där samtliga anställda är en del i detta arbete. Verksamheten har utöver det en kvalitetsansvarig som följer upp hur verksamheten arbetar med kvalitet och hur insatserna kan utvecklas och förbättras.

PDCA modellen

Verksamheten använder sig av PDCA modellen i det systematiska kvalitetsarbetet. Det betyder att vi planerar, utför, följer upp och förbättrar verksamhetenens kvalitet kontinuerligt. I den årliga verksamhetsutvärderingen analyseras verksamhetens kvalitet gällande samtliga processer och där resultatet ligger till grund för kommande års utvecklingsarbete. Verksamheten beskriver det systematiska kvalitetsarbetet och resultat i årliga kvalitetsrapporter.

Eviaskolan har regelbundna verksamhetsuppföljningar med specifika interna granskningar av verksamhetens olika delar. Detta så att vi vet att vi gör det vi ska göra och att det bidrar till en positiv utveckling för samtliga berörda.