EVIAs verksamheter påverkas, likt alla andra, av det som händer runt om i världen och i Sverige kopplat till Covid-19. EVIA följer noga situationen och har redan vidtagit flera åtgärder utifrån rådande läge. Här nedan kan du ta del av några av de åtgärder som arbetas med på EVIA:

  • Vi på EVIA håller oss ständigt uppdaterade på ansvariga myndigheters beslut och följer de rekommendationer/riktlinjer som ges av ansvariga myndigheter
  • EVIAs ledning följer dagligen upp våra verksamheter bland annat utifrån myndigheternas rekommendationer/riktlinjer, aktuella riskanalyser, uppföljning av förebyggande åtgärder för att minska smittorisken, personal och ungdomar/elever/klienters mående.
  • Personal på EVIA är extra vaksamma på symtom på luftvägssjukdom och går inte till arbetet om man känner symtom som hosta, feber eller luftvägssymtom.
  • EVIA har tydliga handlingsplaner utifrån om någon av våra ungdomar/elever/klienter skulle blir sjuka och uppvisa symtom på luftvägssjukdom.
  • EVIA har sedan veckor tillbaka ändrat om till att ha digitala möten då det är möjligt med exempelvis uppdragsgivare, vårdnadshavare, externa aktörer.
  • EVIAs verksamheter har sedan veckor tillbaka infört hög försiktighet gällande besök i verksamhet.
  • EVIA informerar berörda kontinuerligt om vad vi alla kan göra för att minska smittorisken, lägesbild i verksamheten, fortsatt arbete framåt kopplat till Covid-19.
  • EVIA planerar verksamheten utifrån rådande situation där bland annat aktiviteter genomförs i mindre grupper/enskilt och utomhus om möjligt.

EVIA vill rikta ett stort tack till vår personal och våra ungdomar/elever/klienter som med tålamod, flexibilitet och lugn hanterar denna unika situation som vi befinner oss i!